Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website: jpliving.nl van JP Living te Heerlen, Nederland (hierna “de website”). Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.
Gebruik van de website
Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan JP Living niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op of via de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Koppeling van of naar websites van derden
Wanneer JP Living hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat JP Living de op of via de websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid, waarheidsgetrouwheid en volledigheid van de informatie op dergelijke websites is door JP Living niet geverifieerd. JP Living aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voor dergelijke websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is dan ook volledig voor eigen rekening en risico.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JP Living is framing en het maken van een hyperlink naar de website niet toegestaan.

Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van JP Living. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan JP Living of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JP Living mag de inhoud van de website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt in welke vorm of op welke wijze dan ook; of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand. Informatie op de website mag wel afgedrukt en/of gedownload worden voor eigen persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid
JP Living is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de website, ongeacht of door JP Living op de mogelijkheid van deze schade gewezen is. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van JP Living en de aan JP Living gelieerde rechtspersonen.

Toepasselijk recht
Op de website en op de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen van deze voorwaarden
JP Living behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, zonder nadere aankondiging te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn. Wanneer u gebruik maakt van de website bent u automatisch gebonden aan deze wijzigingen en behoort u de disclaimer regelmatig door te lezen.