Algemene voorwaarden

JP Living, gevestigd aan de Vergiliusstraat 10, 6417 XB te HEERLEN.
Versie geldig vanaf 1 maart 2020.

Inhoudsopgave

1. Definities en bepalingen vooraf
2. Algemeen
3. Intellectueel eigendom
4. Levering van producten en diensten
5. Rechten en plichten van de ondernemer
6. Rechten en plichten van de afnemer
7. Prijzen
8. Verzendkosten
9. Aanbiedingen
10. De offerte
11. Gegevensbeheer
12. De overeenkomst
13. De overeenkomsten op afstand
14. Afbeeldingen en specificaties
15. Overmacht
16. Conformiteit en garantie
17. Aansprakelijkheid
18. Eigendomsvoorbehoud
19. Betalingen
20. Klachten en schade
21. Toepasselijk recht en geschillenregeling
22. Diversen over JP Living

ARTIKEL 1  Definities en bepalingen vooraf

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website van JP Living. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 De ondernemer: de verkoper/opdrachtnemer, die met de afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
1.3 Het bedrijf: JP Living, KvK-nr. 52464091
1.4 De (internet)site/website (ook genoemd webshop): https://www.jpliving.nl
1.5 De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
1.6 De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.7 De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
1.8 De gebruiker: natuurlijke en/of rechtspersoon die deze webpagina gebruikt.
1.9 Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of half gerede producten aan de afnemer.
1.10 Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het werk.
1.11 Op afstand gesloten overeenkomst: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijvoorbeeld een webwinkel of postorder.
1.12 Buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst: een overeenkomst die met een consument gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer, zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW, zoals bijvoorbeeld bij consumenten thuis, op beurzen of op straat.
1.13 Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan.
1.14 Behalve deze algemene voorwaarden gelden, waar van toepassing, ook onze aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de website van JP Living. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.15 Onder website wordt verstaan: alle webpagina’s waarvan de bestanden zijn opgeslagen op de webruimte van het domein https://www.jpliving.nl en met insluiting van voorgenoemde (indirect) gehyperlinkt zijn vanaf de hoofdpagina, met inachtneming dat deze webpagina’s voldoen aan het criterium genoemd in “Bepalingen vooraf”.
1.16 De webpagina is elke pagina van deze website waarop een hyperlink staat naar deze algemene voorwaarden met als doel deze voorwaarden voor deze pagina te laten gelden.
1.17 Content / inhoud: teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content / inhoud bedoeld.
1.18 Onder gebruik(en) van deze website wordt verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, beluisteren, invullen van formulieren, verzenden van formulieren en het gebruik maken van diensten (aangeboden door JP Living). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden.
1.19 Misbruik: onder misbruik wordt verstaan misbruik van de website: het is niet toegestaan (delen van) de website te kopiëren mits voor eigen particulier gebruik, een aangepaste versie van de website, waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat dit met het doel gedaan is om het bedrijf schade toe te brengen, onder een ander domein online te plaatsen, e-mailadressen of andere contactgegevens van de website af te nemen om hiermee misbruik te plegen, zoals: spam en reclametelefoontjes. Elke andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet.

ARTIKEL 2  Algemeen

2.1 Bij het gebruik van deze website stemt u in met zowel deze algemene voorwaarden als ook met onze aanvullende voorwaarden. Elk hieronder genoemd punt (art. 2) is van toepassing op de website.
2.2 De ondernemer draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is de ondernemer niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.
2.3 De ondernemer staat er niet garant of waarborg voor dat de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.
2.4 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade:
–  a. toegebracht door de website;
–  b. voortvloeiend uit het gebruik van de website;
–  c. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website;
–  d. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen. Ook is de ondernemer gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.
2.5 De ondernemer behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
2.6 De ondernemer behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is de ondernemer niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
2.7 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
2.8 De ondernemer behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
2.9 De gebruiker vrijwaart de ondernemer, de werknemers van het bedrijf, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.
2.10 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Het bedrijf behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.11 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door de ondernemer erkend.
2.12 De ondernemer behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

ARTIKEL 3  Intellectueel eigendom

3.1 JP Living behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen, logo’s, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt moet de afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij die opeisen.
3.2 Afnemer mag aanduidingen omtrent rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
3.3 Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten berusten niet verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de ondernemer.
3.4 Het JP Living-ruitjespatroon (Mill Check), -naam en -logo zijn geregistreerd via www.intellectueeleigendom.nl te Utrecht, wat betekent dat enkel JP Living het exclusieve recht heeft om het patroon en logo op zijn producten, verpakkingen, websites en aanverwante zaken te gebruiken tenzij anders overeengekomen of hiervoor (door de ondernemer) nadrukkelijk toestemming is verleend aan derden.

ARTIKEL 4  Levering van producten en diensten

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
4.2 De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat. Als geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 (werk)dagen.
4.3 De ondernemer doet zijn uiterste best om alle bestellingen zo snel als mogelijk af te handelen. Vermelde termijnen zijn indicatief, het bedrijf kan hiervan afwijken. Een leveringstermijn is nimmer een fatale termijn.
4.4 Vertragingen in de aflevering, doordat een artikel (tijdelijk) niet op voorraad is, worden per e-mail of brief aan de klant gemeld.
4.5 Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de ondernemer een extra termijn gegund om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhogingen binnen deze termijn mogen niet worden doorberekend.
4.6 Bij overschrijding van de extra termijn of de vast afgesproken levertijd mag de afnemer de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vragen.
4.7 Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd is de ondernemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
4.8 Het kan voorkomen dat onze leverancier de artikelen, die wij zelf niet op voorraad hebben, niet tijdig kunnen leveren, hiervan ontvangt de klant altijd bericht en de ondernemer kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De levertijd is dan afhankelijk van onze leverancier.
4.9 Ondanks alle zorgvuldigheid waarmee JP Living de bestellingen afhandelt, kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig of beschadigd wordt afgeleverd. De klant dient dit uiterlijk binnen 3 werkdagen aan JP Living te melden. De levering wordt dan eventueel op kosten van JP Living aangevuld of opnieuw geleverd.
4.10 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
4.11 De ondernemer bepaalt de wijze van transport en transporteur. Alle bestellingen worden op het (door afnemer) opgegeven adres geleverd.
4.12 Bestellingen mogen in gedeelten afgeleverd worden. Deelleveringen en na- leveringen ontvangt de klant zonder extra verzendkosten.
4.13 Sommige artikelen worden door de ondernemer (bulk) ingekocht zonder originele verpakking en meestal ook zonder accessoires (handleiding, evt. software, etc.), dit omdat onze leveranciers en wij hiermee verzendkosten besparen en het beter is voor het milieu. Dit kan nooit een reden zijn een bepaald artikel niet te accepteren.

ARTIKEL 5  Rechten en plichten van de ondernemer

5.1 De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.
5.2 De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de op dat moment geldende wettelijke voorschriften.

ARTIKEL 6  Rechten en plichten van de afnemer

6.1 De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
6.2 De afnemer draagt het risico voor schade door:
–  a. onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
–  b. onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
–  c. gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
–  d. gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
6.3 De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.
6.4 De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
6.5 De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.

ARTIKEL 7  Prijzen

7.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
7.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.3 Alle prijsindicaties op de website zijn in (€) Euro’s, inclusief 21% BTW en (eventuele) verwijderingsbijdragen, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Eventuele verzendkosten worden nog apart in rekening gebracht.

ARTIKEL 8  Verzendkosten

8.1 De verzendkosten bedragen binnen Nederland standaard € 5,50 inclusief 21% BTW (voor pakketten tot 20 kg.) bij bestellingen onder de € 75,00. Voor bestellingen met een bestemmingsadres in België bedragen de verzendkosten € 9,00 inclusief 21% BTW. In de bevestigingsmail die de klant ontvangt, direct na het plaatsen van een bestelling, staan de verzendkosten nog eens apart vermeld.

ARTIKEL 9  Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
9.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door afnemer, behoudt de ondernemer zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
9.3 Mondelinge toezeggingen verbinden de ondernemer slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
9.4 Aanbiedingen van de ondernemer gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
9.5 De ondernemer kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
9.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 10  De offerte

10.1 Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de ondernemer gedane metingen. De afnemer moet daarbij de ondernemer informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte.

ARTIKEL 11  Gegevensbeheer

11.1 Indien u een bestelling plaatst bij de ondernemer, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van het bedrijf. De ondernemer houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
11.2 JP Living respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Lees ook onze Privacyverklaring.
11.3 JP Living maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

ARTIKEL 12  De overeenkomst

12.1 Een overeenkomst tussen de ondernemer en de afnemer komt tot stand nadat een bestelling opdracht door de ondernemer op haalbaarheid is beoordeeld.
12.2 De ondernemer behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
12.3 De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum percentages. Bij een consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk van het product.
12.4 De maximale aanbetaling voor consumenten is 25%.
12.5 Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend.
12.6 Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor levering, geldt:
–  a. Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden doorberekend.
–  b. Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen niet worden doorberekend.
–  c. Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden doorberekend als dit is afgesproken. De ondernemer vermeldt daarbij waarom een prijsverhoging kan worden doorgevoerd en of de consument daarna wel of niet kosteloos kan ontbinden.
12.7 Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.
12.8 De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag is betaald.
12.9 De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de afnemer.
12.10 Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee verder gaat.
12.11 De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

ARTIKEL 13  De overeenkomsten op afstand

De overeenkomst

13A.1 Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
13A.2 Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
13A.3 De ondernemer mag – als de wet dit toestaat – onderzoeken of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere voorwaarden stellen.

Herroepingsrecht

13B.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.
13B.2 De in lid 13B.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op verzoek van de consument namens hem, het product heeft ontvangen, of:
–  a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop het laatste product door of namens de consument is ontvangen. De ondernemer mag – als hij de consument hier voor het bestelproces duidelijke over heeft geïnformeerd – een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijd weigeren.
–  b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de laatste zending/het laatste onderdeel door of namens de consument is ontvangen.
13B.3 De in lid 13B.2 genoemde bedenktijd gaat in op de dag na het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij niet informeren over herroepingsrecht:
13B.4 Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af 12 maanden na het einde van de in lid 13B.2 vastgestelde bedenktijd.
13B.5 Zodra de ondernemer alsnog de in lid 13B.4 bedoelde informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie alsnog heeft ontvangen.

C  Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

13C.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
13C.2 Als de consument verder gaat dan omschreven in lid 13C.1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering van het product.
13C.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

13D.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
13D.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
13D.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
13D.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
13D.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een overeenkomst op afstand, behalve:
–  a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of
–  b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen.
Bij een buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst draagt de ondernemer de retourkosten van het product.
13D.6 Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.
13D.7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
–  a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
–  b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
13D.8 Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

13E.1 Als de ondernemer herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
13E.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten, uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen, behalve als de ondernemer het product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
13E.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
13E.4 De eventuele kosten die door de consument zijn gemaakt m.b.t. het retourneren van het product (of producten) kunnen niet op de ondernemer worden verhaald en zijn dus voor rekening van de consument. De consument is tevens verantwoordelijk voor de retourzending.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk bij het aanbod heeft vermeld:
13F.1 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
–  a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
–  b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
13F.2 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
13F.3 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
13F.4 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

ARTIKEL 14  Afbeeldingen en specificaties

14.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de website van JP Living gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 15  Overmacht

15.1 Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.
15.2 Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.
15.3 De ondernemer is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
15.4 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van het bedrijf alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
15.5 Het bedrijf behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is het bedrijf gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
15.6 Indien de ondernemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

ARTIKEL 16  Conformiteit en garantie

16.1 Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet voldaan, dan heeft de afnemer recht op reparatie respectievelijk vervanging, ontbinding en/of prijsvermindering.
16.2 De ondernemer garandeert dat de door zijn geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
16.3 De garantietermijn van JP Living komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.
Het bedrijf is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
16.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan de ondernemer) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan JP Living. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan JP Living schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
16.5 Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken.
16.6 Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.
16.7 De afnemer moet zich als een goed afnemer gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden en behandeld.
16.8 Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik.
16.9 Uitgezonderd van de garantie zijn: (wegwerp)batterijen, verwisselbare lichtbronnen, woonaccessoires en normale slijtage.
16.10 De garanties die JP Living biedt gelden ook niet indien:
–  a. zolang de afnemer jegens JP Living in gebreke is;
–  b. de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
–  c. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van JP Living en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld.

ARTIKEL 17  Aansprakelijkheid

17.1 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken.
17.2 De aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt zich tot de factuurwaarde. Iedere verdere of overige aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de Nederlandse wet niet is toegestaan.
17.3 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan machines, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van haar producten.
17.4 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor het eventueel kwijtraken van de bestelling als de klant de adresgegevens bij het plaatsen van de bestelling foutief heeft opgegeven. Eventuele extra kosten die dan ontstaan als de bestelling retour komt en/of de tweede keer moet worden opgestuurd zijn kosten voor de klant. Ook eventuele (vertraging)en in het project die hier uit voortvloeien zijn op verantwoording van de afnemer.
17.5 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor vermissing van de bestelling als deze bestelling is uitgereikt op een adres waar meerdere personen het pakket kunnen aannemen. Bijvoorbeeld bij bedrijven, instellingen, studentenhuizen, kamerverhuurbedrijven, enz.
17.6 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuiste prijzen, inhoud, algemene voorwaarden of andere vormen van informatie op een website of andere aan de afnemer verkochte zaken. De afnemer dient hier zelf de verantwoording voor te dragen.

ARTIKEL 18  Eigendomsvoorbehoud

18.1 Eigendom van alle door de ondernemer aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij de ondernemer zolang de afnemer de vorderingen van de ondernemer uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van de ondernemer wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
18.2 De door de ondernemer geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
18.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
18.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan de ondernemer of een door de ondernemer aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin de ondernemer haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
18.5 Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht de ondernemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
18.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan de ondernemer.

ARTIKEL 19  Betalingen

19.1 Betaling geschiedt normalerwijs vooraf tenzij anders overeengekomen. De ondernemer accepteert iDeal, PayPal, Bancontact, creditcards en bankoverschrijvingen als betaalopties.
19.2 De ondernemer die in gedeelten levert mag bij elke deellevering betaling van het geleverde deel vragen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.

ARTIKEL 20  Klachten en schade

20.1 De ondernemer streeft ernaar om alles naar volledige tevredenheid van haar kopers af te handelen. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal naar wens zijn verlopen of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht via een contactformulier of via de e-mail indienen, zie website rubriek contact. De ondernemer streeft ernaar om klachten binnen 48 uur te beantwoorden.
20.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.
20.3 Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering.
Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is veroorzaakt.
20.4 Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer.
20.5 Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan worden zo spoedig mogelijk na ontstaan – uiterlijk binnen twee maanden na ontdekking – gemeld, bij voorkeur schriftelijk.
20.6 Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied verliest.

ARTIKEL 21  Toepasselijk recht en geschillenregeling

21.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
21.2 Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Wonen, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
Elektronisch kan een klacht worden ingediend via www.degeschillencommissie.nl.
21.3 Een geschil wordt alleen behandeld als de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft gemeld.
21.4 De consument kan binnen 12 maanden na het indienen van zijn klacht bij de ondernemer het geschil aanmelden. Als deze termijn door lange klachtafhandeling al is verstreken dan heeft de consument aanvullend 3 maanden nadat duidelijk is geworden dat partijen er niet uit komen de tijd, maar nooit later dan 2 jaar na klachtmelding aan de ondernemer. Een beroep op termijnoverschrijding geschiedt voor of bij eerste verweer.
21.5 Als de consument een geschil aanmeldt bij de Geschillencommissie is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Wil de ondernemer zelf een geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie, dan moet hij de consument vragen binnen 5 weken te laten weten of hij daarmee akkoord gaat. Daarbij kondigt de ondernemer aan dat hij na het verstrijken van deze 5 weken het geschil bij de rechter aanhangig kan maken.
21.6 De Geschillencommissie doet uitspraak op basis van haar reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie zijn bindend. Het geschil kan ook opgelost worden door bemiddeling van een bemiddelingsdeskundige. Het reglement wordt op verzoek toegezonden door de Geschillencommissie en is te raadplegen op www.degeschillencommissie.nl (zoekterm ‘reglement geschillencommissie wonen’). Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
21.7 Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit mag ook via het Europese Platform Online Dispute Resolution (https://ec.europa.eu/odr), die zal doorverwijzen naar de Geschillencommissie.
21.8 Buiten Nederland wonende consumenten zorgen zelf, en voor eigen rekening, ervoor dat het gebrekkige product bij de Geschillencommissie kan worden beoordeeld door een deskundige. Als dit niet mogelijk is, dan volstaat een deskundigenrapport dat is opgesteld door een deskundige van een door het thuisland van de consument erkende geschillencommissie, vertaald in het Nederlands of Engels door een erkend tolk/vertaler.

ARTIKEL 22  Diversen over JP Living

22.1 JP Living is gevestigd: Vergiliusstraat 10, 6417 XB te HEERLEN.
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nummer: 52464091, BTW nummer is: NL001819232B03 JP Living is onderdeel van Joep Peeters Communicatie.
22.2 Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer: 045 205 59 01. Tevens kunt U ons bereiken via ons contactformulier op onze website https://www.jpliving.nl/contact of stuur ons een e-mail via info@jpliving.nl .
22.3 JP Living streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails op werkdagen binnen 48 uur te beantwoorden.
22.4 Ons rekeningnummer (IBAN) bij de Knab bank is:
NL30 KNAB 0503 7548 97 ten name van JP Living.